Årsmöte 20160213

Varmt välkomna till Årsmötet

Dagordning och Verksamhetsberättelse

                                          EIR’s Årsmöte  Kallelse och Inbjudan

Lördagen 13 Februari 2016 kl 16.00  Hos Hans Kindahl på Lötsberga Djurklinik

Dagordning

 

  1. Mötets öppnande   2. Godkännande av föredragningslistan    3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt, röstlängden fastställs    4. Val av ordförande och sekreterare för mötet    5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare    6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året        b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balands-och resultaträkning) för det gånga året    7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det gånga året    8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser    9. Fastställande av medlemsavgifter   10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för kommande år   11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner   12. Val av         a) föreningens ördförande för en tid på 1 år         b) halva antalet ledamöter i styrelsen kvarstår en tid av 1 år         c) halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år         d) en suppleant i styrelsen för en tid av 1år         e) en suppleant i styrelsen för en tid av 2 år         f) två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av 1 år (ej styrelsens ledamöter)        g) minst tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år varav en sammankallande        h) ombud och suppleanter till riksårsmötet   13. Behandling av SIF’s propositioner och motioner   14. Övring information   15. Mötets avslutande

Varje medlem i EIR äger 1 röst vid ev röstning, fullmakter är ej tillåtna.   – Årsmötet är beslutsmässigt med antan medlemmar som efter kallelse i vederbörlig i ordning infunnit sig.   – Förslag till årsmötet att behandlas ska vara EIR’s ordförande tillhanda senast den 12 februari.   – Dessa förslag samt förslag från styrelsen ska hållas tillgängliga för alla medlemmar i EIR senast den 12 februari.   – SIF’s motioner och propositioner finns på SIF’s hemsida www.icelandichorse.se

 

Hjälp oss få en levande klubb och hjälp oss med vår verksamhetsplan för 2016/2017. Vi vill ha in idéer under årsmötet så att vi är en aktiv och attraktiv klubb för alla medlemmar.

 

Verksamhetsberättelse för EIR 2015

 Till Sport SM kvalade 8 st EIR medlemmar,flera finalplatser, och till Geadingakeppni SM kvalade 12 EIR medlemmar. 

Det har genomförts ett antal kurser under året takt-och gångart 2 st, domarsekreterarkurs 1 st och 2 EIR medlemmar har medverkat i ULK på Wången.

Föl-och unghästmönstring anordnades i September, domare Nina Bergholtz. Tre tävlingar anordnades ett GK kval, en GK tävling och ett KM. 

Årsmötet 2015 var 1 mars hos Hans och Christina på Lötsberga.

Informations möte om Lag SM 14/3 2015. 

EIR har deltagit med representanter på SIF riksårsmöte, SIF’s tävlingsseminariet, Sif’s ungdomsseminarie och även deltagit på två ordförande konferenser. 

 

Verksamhetsplan för EIR 2016

 

EIR’s årsmöte 13/2 hos Hans och Christina Kindahl på Lötsberga. 

Takt-och gångartskurs i mars.

Tävlingar 2016 planeras GK Kval 6/6, Sommartölt 1/7 och KM 24/9.

Representanter vid SIF’s riksårsmöte.

Representanter vid ordförandekonferens, ungdomsseminarium och tävlingsseminarium.

Föl-och unghästmönstring.

 

 

Annonser